Vicky & Kit

在香港居住環境來講, 真係地方有限, 以在攝影師的角度, 重更加之少, 所以好多時都要在有限的資源同環境下, 而創出無限可能, 一塊鏡子, 一條走廊, 在於拍攝過程中都有好大幫助, 而在外影上, 時間同人羣都是攝影師的敵人, 今次外影時間都不多, 只得大約二十分鐘的拍攝, 人羣又多, 真係好多謝一對新人的信任, 以令到拍攝非常順利, 最後祝Vicky 同 Kit 新婚愉快, 白頭到老, 恭喜恭喜!